top of page

Algemene voorwaarden

 1. Om misverstanden te voorkomen zijn hieronder, voor opdrachten uitgevoerd door MYKO interieurontwerp, gevestigd te Zwolle (hierna MYKO), de Algemene Voorwaarden van MYKO opgenomen.

 2. MYKO begint pas met de een Opdracht als u de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Is er geen schriftelijke bevestiging, maar wilt u toch dat MYKO gaat beginnen dan geldt dat de offerte als akkoord wordt beschouwd. U gaat dan ook akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Afwijkende afspraken gelden dan pas wanneer deze schriftelijk door MYKO zijn bevestigd.

 3. MYKO doet haar uiterste best de Opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. MYKO kan niet aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de Opdracht wordt uitgevoerd. Ook in dat geval dient de overeengekomen vergoeding te worden betaald. Wanneer u besluit het Ontwerp  & advies–om welke reden dan ook- niet uit te voeren dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.

 4. Termijnen die worden afgesproken voor uitvoering van de Opdracht zijn indicatief tenzij anders overeengekomen.

 5. MYKO heeft voor de uitvoering van de Opdracht recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uit een vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag. Partijen maken afspraken over de vergoeding van gemaakte bijkomende kosten zoals reiskosten en printkosten. Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.

 6. MYKO mag van Opdrachtgever verlangen dat hij een voorschot voldoet voordat ze begint aan de uitvoering van de Opdracht. Dit voorschot bestaat over het algemeen uit 25% van het honorarium. MYKO mag na afronding van onderdelen van een Opdracht een factuur sturen. De hoogte van het bedrag wordt overlegd met de Opdrachtgever.

 7. Het is aan de Opdrachtgever om MYKO te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die nodig is om de Opdracht goed uit te kunnen voeren. Indien MYKO extra werkzaamheden moet uitvoeren omdat Opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde informatie/ materialen ter beschikking te stellen, dan zal MYKO de bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven.

 8. MYKO kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van het Ontwerp. De rol van MYKO zal nooit verder gaan dan het in contact brengen van de Opdrachtgever met een derde partij. MYKO sluit geen overeenkomsten namens de Opdrachtgever met de derde partij, noch zal zij fungeren als bemiddelaar of agent. MYKO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derde partijen/gebreken in de producten die ter beschikking zijn gesteld door deze derde partijen. Indien MYKO uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn bij de uitvoering van werkzaamheden door derde partijen, dan is dit altijd indicatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

 9. Aan tekeningen gemaakt door MYKO kunnen geen rechten ontleend worden. MYKO is geen architect of bouwkundige. U dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.

 10. Alle uit de Opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (oa. merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen toe aan MYKO. De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal het Ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van MYKO tenzij partijen anders overeenkomen.

 11. MYKO heeft de vrijheid om het Ontwerp te gebruiken voor publiciteit, promotie en acquisitie, waaronder onder meer ook begrepen wedstrijden en tentoonstellingen. MYKO heeft te allen tijde het recht om op of bij publiciteit van het Ontwerp haar naam te vermelden.

 12.  Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de opdrachtnemer.

bottom of page